?

Log in

Fraaiheid [entries|friends|calendar]
fraaiheid

&recent&friends&calendar&info
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[14 Dec 2006|11:07am]
Mijn site is weer bijgewerkt en er staan moleskinebladzijdes, een digitaal dingetje en een nieuwe foto op.
www.caeciliacharlotte.nl.tt
post comment

[09 Dec 2006|12:05pm]


Ik schrijf alleen Nederlands.
14 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]